Onze interactieve foto's werken met Flash, Java of Quicktime. Download hier de nieuwste versie.

 

Oplossing voor weergave problemen met internet explorer 8

 

Gebruiksvoorwaarden
Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website

1. Toepassing
Deze website (hierna de Website genoemd) is beschikbaar gesteld door In Beeld Multimedia, haar dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk IBMM genoemd). U mag de Website vrijuit bezoeken. De Website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen Nederland. De Website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op de website geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor anderen. Door de Website te benaderen komt u met IBMM overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van de Website.
Toegang tot de Website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen en eventuele toepasselijke wetten. Op deze pagina wordt eveneens bepaalde aanvullende relevante wettelijke informatie gegeven. Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen daarom zorgvuldig door. Persoonlijke gegevens die u doorgeeft via de Website worden behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

2. Gebruiksbeperkingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten
De Website bevat een groot aantal onderdelen die worden beschermd door het Europese en internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) IBMM handelsmerken, handelsnamen, logo's, foto's, video's, muziek, teksten en het grafische ontwerp van de Website (hierna de Inhoud genoemd). Behoudens eventuele aanvullende beperkingen die voortvloeien uit toepasselijke wetten, gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van de Website om deze rechten te beschermen:
- Geen enkel deel van de Website mag elektronisch of anderszins worden gekopieerd, behalve in zoverre dit vereist is om de Website efficiënt te kunnen raadplegen via internet en de geboden diensten op de Website te kunnen gebruiken. Reproductie van een deel van de Website naar een andere website is uitdrukkelijk verboden.
- De handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's van IBMM zoals die op deze Website worden gebruikt, mogen op geen enkele manier worden weergegeven of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBMM.
- IBMM geeft u toestemming om de Website en de Inhoud van de Website alleen voor uw eigen persoonlijke doeleinden te gebruiken - mits u alle auteursecht- en andere eigendomsverklaringen intact laat - en verbiedt het gebruik van de Website en de Inhoud van de Website voor commerciële doeleinden.
- In principe mogen hyperlinks naar de Website worden gebruikt, mits deze verwijzen naar de hoofdpagina www.inbeeldmultimediaservice.nl Het gebruik van zogeheten 'deeplinks' of 'in-line links' die rechtstreeks naar andere delen van de Website verwijzen, is verboden, tenzij IBMM daarvoor toestemming heeft gegeven.
- Het is niet toegestaan de Website te bezoeken met behulp van automatische middelen (zoals 'crawlers' of 'autobots') die informatie systematisch binnenhalen of de Inhoud van de Website functioneel aan een andere website koppelen.
- Het is verboden een hyperlink te creëren die zodanig functioneert dat een internetgebruiker de Website ziet in het frame van een andere website.

3. Handelsmerken
'IBMM' is een gedeponeerd internationaal handelsmerk van IBMM. Andere handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Website worden weergegeven, kunnen gedeponeerde of ongedeponeerde handelsmerken zijn van IBMM, diens dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

4. Onaanvaardbaar gebruik
Het is verboden de Website of de Inhoud te gebruiken op een manier die andere gebruikers van de Website hindert, inbreuk doet op hun rechten of een juiste werking van de Website anderszins verhindert of die negatieve gevolgen heeft voor de informatie die op de Website wordt weergegeven en/of voor de software die de werking ervan regelt. Het is niet toegestaan de Website te gebruiken onder een valse naam of door een van de beveiligingsmaatregelen voor afgesloten gedeelten van de Website te omzeilen. Het is verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken op een manier die redelijkerwijs kan worden beschouwd als een misdrijf of die daartoe kan aanzetten, die ertoe kan leiden dat IBMM tot wettelijk aansprakelijk wordt gesteld of die anderszins de wetten van een land schendt.

5. Koppelingen naar andere websites
De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites buiten het domein www.watersportfotograaf.nl Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op deze hyperlinks, zoals op de desbetreffende pagina's wordt aangegeven. Eventuele koppelingen naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en worden op eigen risico gebruikt. IBMM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die op deze manier worden bezocht.

6. Aansprakelijkheid
IBMM noch enige derde partij die betrokken is bij het maken, produceren of aanleveren van de Website is aansprakelijk voor verlies, schade of kosten, of voor directe, incidentele, bijzondere of morele schade of gevolgschade die voortvloeit uit de manier waarop u de Website of diensten gebruikt (met inbegrip van aansprakelijkheid voor vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van informatie, onderbreking, opschorting of beëindiging van de Website) tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wanbeheer van de zijde van IBMM.
Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
IBMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw computerapparatuur of voor virussen die uw computerapparatuur besmetten doordat u de Website hebt bezocht of gebruikt of doordat u de Inhoud ervan hebt gebruikt.

7. Garanties
Het gebruik van en de navigatie op de Website vindt plaats op eigen risico. Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt alles op de Website aangeboden 'als zodanig' en op basis van beschikbaarheid. IBMM wijst uitdrukkelijk alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van rechten voor zoverre dat is toegestaan door de wet.
Er is veel aandacht besteed aan de Inhoud en nauwkeurigheid van de informatie op de Website. IBMM kan echter niet garanderen dat de Website en de informatie op de Website voldoet aan de eisen van de gebruiker of dat de Website ononderbroken, geschikt, veilig of foutloos is. IBMM kan evenmin garanties geven over het resultaat van het gebruik van de Website.
Materiaal en/of gegevens die worden gedownload of op andere wijze worden verkregen via het gebruik van of vanaf de Website, worden gebruikt naar eigen goeddunken en op eigen risico.

8. Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door IBMM geen inbreuk oplevert op de rechten van derden met betrekking tot die informatie c.q. materialen.
Op gedeelten van de Website die informatie bevatten die afkomstig is van andere gebruikers van de Website, heeft IBMM geen controle. IBMM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. IBMM behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door IBMM gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen of van de site te verwijderen.

9. Schadeloosstelling
U bent verantwoordelijk voor de inhoud van het Photoshare-bestand dat u op de server van IBMM plaatst en voor ander materiaal dat via de Website of diensten wordt verspreid. U bent verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of diensten. U gaat ermee akkoord IBMM en al haar dochterondernemingen schadeloos te stellen voor verlies, schade of aansprakelijkheden en eventuele andere aanspraken of (mogelijke) gerechtelijke stappen tegen IBMM of zijn dochterondernemingen die het gevolg zijn van uw gebruik van de Website of service.

10. Verantwoordelijkheid voor gebruikersnaam en wachtwoord
Wanneer u gegevens verstrekt terwijl u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt of aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat u juiste, accurate, recente en volledige gegevens verstrekt, zoals wordt gevraagd op de registratieformulieren die IBMM u via de Website of anderszins beschikbaar stelt. Als de opgegeven gegevens onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, kan IBMM uw toegang tot het relevante gedeelte van de Website beëindigen of onderbreken.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die u ontvangt voor toegang tot bepaalde diensten via de Website, zijn vertrouwelijk en mogen niet worden openbaar gemaakt of met derden worden gedeeld of anderszins voor ongeoorloofde toegang worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u bent volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord.
U accepteert dat het gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam samen uw autorisatie vormen. U bent zich ervan bewust dat u wordt gekoppeld aan elke geregistreerde handeling die plaatsvindt via uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat u geschikte beveiligingsmaatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam en het wachtwoord die aan u zijn toegewezen alleen aan bevoegde personen worden bekendgemaakt.

U stemt ermee in:
- IBMM direct op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van een andere schending van de beveiliging, en
- te zorgen dat u zich aan het einde van elke sessie afmeldt.

11. Algemeen
IBMM kan deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment herzien of aanpassen. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de actuele inhoud.

Toepasselijke wetgeving
Deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen met inbegrip van de toepasselijke Privacyverklaring zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met, de Nederlandse wet. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen zullen uitsluitend worden gebracht voor en beslecht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

IBMM
Nederland

Copyright  2007